Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Ostrá zkouška

Zde se dozvíte vše o přijímacích zkouškách na střední školy – co jsou jednotné přijímací zkoušky, jakých žáků se zkouška týká a jak je zkouška koncipovaná.

1. Co vlastně jsou jednotné přijímací zkoušky?

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je termín pro povinnou přijímací zkoušku na střední školy. Tuto přijímací zkoušku již několik let připravuje a vyhodnocuje příspěvková organizace CERMAT, která spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Testováni pomocí jednotných přijímacích zkoušek jsou žáci  devátých ročníků základních škol, kteří chtějí dále pokračovat ve vzdělávání. Pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol je zkouška stejná. V praxi to znamená, že jak žáci hlásící se na gymnázium, tak studenti, kteří chtějí studovat střední školu bez talentové zkoušky nebo učební obor, skládají stejnou zkoušku. Pokračujte dále ve čtení, pokud se chcete dozvědět aktuální informace a vše podstatné ohledně jednotné přijímací zkoušky a přijímacího řízení (vč. testů, rad k výběru školy, podání přihlášky/zápisového lístku atd.).

2. Týká se jednotná přijímací zkouška i mého oboru?

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se týká přijímacího řízení do všech maturitních oborů bez talentové zkoušky, na sportovní gymnázia i nástavbové obory. Pokud se žák přihlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (do 30. listopadu 2022) a podá rovněž další přihlášku do oboru s jednotnou přijímací zkouškou (do 1. března 2023), bude konat JPZ na sportovním gymnáziu. To platí i v případě, kdy žák na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku. Naopak JPZ není povinná pro obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (dle § 85 školského zákona) a obory s talentovou zkouškou, např. konzervatoře a umělecké obory (obory vzdělávání konzervatoří dle § 88 odst. 2 školského zákona, obory skupiny 82 Umění a užité umění dle § 62 odst. 3 školského zákona).

3. Jak vypadá jednotná přijímací zkouška?

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého testu je možné získat maximálně 50 bodů. Každá střední škola si sama určuje bodovou hranici pro přijetí, neexistuje tedy žádné obecné minimální skóre. Do přihlášky na SŠ se uvádí dvě preferované střední školy a na každé z nich žák absolvuje jeden termín JPZ. Celkem tedy napíše 2 různé testy z češtiny a 2 různé testy z matematiky. Test z českého jazyka se standardně píše 60 minut (30 úloh), na test z matematiky mají uchazeči 70 minut (16 úloh). Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) si mohou individuálně zažádat o prodloužení stanovené doby. Testy si žáci ponechávají a odevzdávají pouze vyplněný záznamový arch s výsledky jednotlivých úloh. Výhodou je, že se žákovi započítá vždy lepší bodový zisk z každého předmětu, bez ohledu na termín a školu, kde zkoušku psal.

4. Pomůcky k jednotné přijímací zkoušce

V den jednotné přijímací zkoušky musí mít žáci u sebe pozvánku ke zkoušce a průkaz totožnosti s fotografií. Povolené pomůcky k přijímacím zkouškám na střední školy jsou přesně stanovené. Ke správnému a čitelnému vyplnění záznamového archu budete potřebovat pouze modře či černě píšící propisovací tužku. Je třeba mít na paměti, že nelze použít gumovací pera ani fixy. K testu z matematiky jsou nutné rýsovací potřeby: ostrá obyčejná tužka (mikrotužka), guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko. Kvůli pozdější čitelnosti je rýsování vždy nutné obtahovat propiskou. Povolené jsou pouze analogové nebo digitální hodinky (nikoliv chytré) a průhledná lahev s vodou bez etikety. U jednotné přijímací zkoušky zkoušky je zakázáno používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky. Samozřejmostí je přísný zákaz mobilních telefonů, tabletů apod. Další tipy pro přípravu na přijímací zkoušky na střední najdete v našem Přijímačkovém blogu.

5. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Po uplynutí času na testy z matematiky a českého jazyka v rámci jednotné přijímací zkoušky se odevzdávají vyplněné záznamové archy.  Přímo na střední škole se záznamové archy skenují a nahrávají do systému CERMATu zvaného CERTIS. Uzavřené úlohy, kdy žáci do vyznačeného pole zaškrtáváním vybírají jednu z předem daných možností, opravuje počítačový algoritmus. Nejsou tudíž brány v potaz jiné než předepsané formy označení odpovědí. Otevřené úlohy, ve kterých žáci vypisují odpovědi do konkrétního pole v archu, opravují hodnotitelé CERMATu. Tito proškolení učitelé vidí před sebou na počítači vždy jen výřez odpovědi na jednotlivé úlohy. Jeden hodnotitel se zpravidla specializuje na opravování pouze jedné úlohy tak, aby oprava proběhla co nejefektivněji a nejrychleji.

6. Přijetí na SŠ na základě jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení na střední školu podílí nejméně 60 %. Jednotlivé střední školy si mohou zvolit ještě další kritéria pro přijímaní žáků, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních částí přijímacích zkoušek či pohovorů nebo umístění žáka na různých soutěžích, olympiádách apod. V případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou je stanoven podíl JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení nejméně 40 %. Střední škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu JPZ. CERMAT zpravidla koncem dubna zpřístupní ředitelům středních škol výsledky uchazečů v jednotné přijímací zkoušce. Ředitelé středních škol poté zveřejní seznam přijatých uchazečů, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů CERMATem. Pokud potřebujete, můžete využít naše stránky, které pojednávají o tom, jak podat zápisový lístek na střední školu (najdete zde i zápisový lístek k vyplnění) případně informace a vzor odvolání proti nepřijetí na sš.